Algemene Voorwaarden Natuurlijk Dichtbij

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website
www.natuurlijkdichtbij.com. Natuurlijk Dichtbij is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De
nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.
1.2 Natuurlijk Dichtbij is gevestigd aan Wagenaarlaan 3, 3741 GD te Baarn.
Telefoonnummer: 06-25028435, internet: Algemene www.natuurlijkdichtbij.com,email:info@natuurlijkdichtbij.com.
1.3 Natuurlijk Dichtbij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder
nummer  55590462, BTW-nummer: NL198328448B02

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat
vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen
aanbiedingen niet worden geretourneerd.

3. Prijzen

Prijzen vermeld in deze voorwaarden en op de website zijn inclusief BTW.
Prijsaanpassingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen.
Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en
heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

4. Gegevens

4.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet
beperkt tot, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer volledig, juist en
actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik
te maken van de website.
4.2 Natuurlijk Dichtbij garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden
behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of
op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw
voorafgaande toestemming.
4.3 Natuurlijk Dichtbij zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar
verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten, na te
kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Natuurlijk Dichtbij van uw
bestelling. Dit kan mondeling, via e-mail of via de website.
5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door
Natuurlijk Dichtbij is geaccepteerd.
5.3 Natuurlijk Dichtbij behoudt zich het recht voor om overeenkomsten, al dan niet met opgaaf van reden,
te ontbinden.

6. Aflevering
6.1 Aflevering geschiedt zoveel mogelijk uit eigen voorraad en zolang de voorraad
strekt. Voorraadgegevens vermeld op de website kunnen afwijken van de
daadwerkelijke voorraad. Wijziging in assortiment, prijs en verpakking zijn
voorbehouden.
6.2 Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
6.3 Aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres, tenzij anders
overeengekomen.
6.4 Bezorging vindt plaats via PostNL. Tevens is het ook een mogelijkheid om het op afspraak op te halen.

7. Aflevertijden
7.1 Natuurlijk Dichtbij streeft naar een zo goed en snel mogelijke aflevering.
7.2 De afleverdag en het aflevertijdstip bij bezorgen door Natuurlijk Dichtbij
wordt onderling met de klant overeengekomen. De overeengekomen
afleveringstermijn word door Natuurlijk Dichtbij zo goed mogelijk nagekomen. Natuurlijk Dichtbij
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet
tijdige of niet volledige aflevering of door overmacht.

8. Betaling
Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de
betaling wordt gedaan. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
8.1 Vooruit betalen; U kunt het bestelbedrag overmaken aan NL67KNAB0256687374tnv
Natuurlijk Dichtbij te Baarn. U dient uw naam en adres hierbij te vermelden.
8.2 iDeal of PayPal via de website.
8.3 Contant;
Indien de klant bij aflevering à contant het verschuldigde bedrag niet kan voldoen,
blijft het bestelde product eigendom van Natuurlijk Dichtbij.
Natuurlijk Dichtbij gaat pas over tot aflevering van het product wanneer de betaling daarvoor
correct en volledig is ontvangen.

9. Garantie
9.1 Natuurlijk Dichtbij garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website
vermelde specificaties. De producten dienen vrij te zijn van verboden materialen/
of fabrieksfouten.
9.2 Indien blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde
specificaties, of fabricagefouten bevat dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van
het betreffende product aan Natuurlijk Dichtbij te retourneren. Wanneer Natuurlijk Dichtbij akkoord
gaat met de garantie, word het artikel kosteloos door Natuurlijk Dichtbij vervangen.
9.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Natuurlijk Dichtbij, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te
hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10. Retouren
10.1 U bent gerechtigd zonder opgave van de reden de overeenkomst binnen 14
dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Natuurlijk Dichtbij zal dan
binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, het door u betaalde
bedrag aan u retourneren, mits het betreffende product onbeschadigd is, niet
gebruikt is en voorzien is van de originele verpakking en (informatie)kaartjes.
10.2 De kosten voor het retour zenden van het betreffende product en voor het
eventueel opnieuw toezenden van een ander product, zijn voor uw eigen rekening.
10.3 Al in rekening gebrachte en gemaakte verzendkosten worden niet
geretourneerd.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien door Natuurlijk Dichtbij geleverde producten gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van Natuurlijk Dichtbij ten opzichte van u beperkt tot wat in deze
Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.
11.2 De aansprakelijkheid van Natuurlijk Dichtbij voor directe of indirecte schade is in ieder
geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige
product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
11.3 Natuurlijk Dichtbij sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook,
direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de
onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de
website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatige gebruik van de
systemen van Natuurlijk Dichtbij, waaronder de website, door een derde.
11.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Natuurlijk Dichtbij of haar ondergeschikten.

12. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan haar
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden
opvattingen voor haar rekening komt.

13. Verwijzingen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of
button) bevatten naar websites van derden. Natuurlijk Dichtbij heeft geen zeggenschap over
deze websites. Natuurlijk Dichtbij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder
begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden,
foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software,
merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Natuurlijk Dichtbij, haar
licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie
Natuurlijk Dichtbij niet gelieerd is.
14.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan
derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan
op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
14.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen,
tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is
overeengekomen.

15. Diversen
15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen
rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
15.2 De administratie van Natuurlijk Dichtbij geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van
de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische
communicatie als bewijs kan dienen.
15.3 Natuurlijk Dichtbij is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met
u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
15.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig
wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Natuurlijk Dichtbij zal alsdan een nieuwe
bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij
zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden
genomen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement waaronder Natuurlijk Dichtbij valt. Deze Algemene Voorwaarden
kunnen te allen tijde door Natuurlijk Dichtbij aangepast worden. Natuurlijk Dichtbij adviseert
daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

17. Wijzigingen

Natuurlijk Dichtbij behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Versie 3, oktober 2017